Primaria_Timisoara_p

Primăria Timișoara scoate trei posturi la concurs. Administrația locală caută oameni pentru postul de consilier gradul I superior și principal pentru Biroul de Relații Internaționale și consilier gradul I principal, la Compartimentul Monitorul Primăriei. Proba scrisă este programată pentru data de 28 noiembrie, de la ora 10, la sediul primăriei, iar interviul pentru data de 6 decembrie 2017.

„Dosarul de înscriere trebuie sa conţină în mod obligatoriu următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, si adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, si în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
i) curiculum vitae”,
a transmis primăria. Detalii legate de concurs puteți consulta aici.

Alte aproape 20 de posturi au fost scoase la concurs printr-un alt anunț postat pe site-ul municipalității. Detalii puteți citi aici.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here