Spitalul-Judetean-Timisoara

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile HG 286/2011, concursuri pentru ocuparea mai multor posturi vacante sau temporar vacante.

Peste 100 de posturi vor putea fi ocupate în perioada imediat următoare în cadrul Spitalului Cinic Județean de Urgență din Timișoara, anunță conducerea instituției. Depunerea dosarelor se face până pe data de 14 ianuarie 2015, iar condiţile generale pentru participarea la concurs, ce trebuie îndeplinite de candidat, sunt următoarele:
– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunoaşte limba româna, scris şi vorbit;
– are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infractiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul de organizare al concursului este următorul:
– până la data de 14 ianuarie 2015 (inclusiv), ora 15:00, preluarea dosarelor;
– 16 ianuarie 2015 – afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs(se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins);
– 19 ianuarie 2015 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs;
– 20 ianuarie 2015 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare.

Proba scrisă a concursului a fost programată pentru data de 23 ianuarie 2015, de la ora 10:00, în Amfiteatrul A al spitalului, urmând ca rezultatele să fie afișate pe 26 ianuarie, ora 15:00. Mai multe detalii despre organizarea concursurilor, și cât se plătește pentru înscriere, dar și întreaga listă de posturi disponibile, puteți citi AICI.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here